Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume tobulinti savo svetainę. Pasirinkite dėl kurių slapukų naudojimo sutinkate. Daugiau informacijos

Būtini slapukai
Įjungti
Statistikos slapukai
Įjungti
Spausdinti

Privatumo politika

Mes, SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“, juridinio asmens kodas 304195262, buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius (Toliau —Įmonė), gerbiame ir saugome kiekvieno duomenų subjekto privatumą bei įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti asmens duomenis.

Pranešimas atliekų turėtojams 

Pranešimas kontrahentams 

 

Esame įsipareigoję saugoti asmens duomenis, surinktus apie svetainės lankytojus ir atliekų turėtojus, taip, kaip nurodyta šioje Įmonės privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politikoje (toliau – Privatumo politika). Šioje Privatumo politikoje paaiškinama mūsų politika dėl renkamos informacijos (įskaitant asmens duomenis), informacijos rinkimo priežastys ir naudojimas.

Mes galime periodiškai keisti Privatumo politiką. Bet kuriuo atveju pakeitę Privatumo politiką mes Jums pranešime apie šiuos pakeitimus, pakeistą Privatumo politiką paskelbdami Įmonės interneto svetainėje („Svetainė“). Todėl patariame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje ir peržiūrėti Privatumo politiką.

 1.    Asmens duomenų kategorijos

Pagrindinės asmens duomenų, kuriuos renka Įmonė kategorijos, įskaitant, bet neapsiribojant, yra:

Asmens tapatybės duomenys – pavyzdžiui, vardas, pavardė ir gimimo data.

Kontaktiniai duomenys – pavyzdžiui, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.

Duomenys apie ryšius su juridiniais asmenimis – pavyzdžiui, asmens, atstovaujančio klientą (juridinį asmenį) kontaktiniai duomenys.

Finansiniai duomenys – pavyzdžiui, duomenys apie sąskaitas, duomenys apie nepadengtus įsiskolinimus.

Duomenys, gaunami ir (arba) sukuriami vykdant teisės aktų reikalavimus – pavyzdžiui, duomenys, gauti pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų ir antstolių paklausimus.

Vaizdo stebėjimo duomenys – pavyzdžiui, duomenys, surinkti vaizdo įrašymo priemonėmis.

Duomenys surinkti atliekant pavestas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas – pavyzdžiui, duomenys apie prievolių vykdymą arba nevykdymą, galiojančius arba baigusias galioti įsipareigojimus, pateiktus prašymus ir skundus. Duomenys apie prioritetus ir pasitenkinimą paslaugomis, pavyzdžiui, duomenys apie aktyvumą naudojantis paslaugomis, klientui teikiamas paslaugas, kliento atsiliepimus apie paslaugas, duomenys apie tai, ar klientas patenkintas paslaugomis, įskaitant garso įrašymą.

 1.    Įmonės tvarkomi Asmens duomenys ir jų gavimo šaltiniai

      2.1   Netiesiogiai arba ne iš duomenų subjekto gaunami duomenys.

 • Mokėtojo kodas;
 • Mokėtojo vardas, pavardė;
 • Asmens kodas;
 • PVM kodas;
 • Korespondencijos adresas;
 • Mokėtojo NT objektų plotai kv. m.;
 • Mokėtojo NT objektų adresai;
 • Apskaičiuotas rinkliavos dydis pagal mokėtojo kortelėje nurodytus NT, Eur.;
 • Mokėtinos rinkliavos sumos dalys pagal ketvirčius, Eur;
 • Apmokėtas rinkliavos dydis, Eur;
 • Delspinigiai, Eur;
 • Mokėjimo pranešimai išsiųsti gyvenamosios vietos deklaruotu arba kitu korespondencijos adresu;
 • Skolininko būsenos;
 • Skolininko procesai;
 • E-sąskaita;
 • Papildomi duomenys apie apmokestinamus ir neapmokestinamus nekilnojamojo turto objektus;
 • NTR objekto paskirtis;
 • Faktinė objekto paskirtis pagal rinkliava apmokestinamo NT kategorijas;
 • NTR kodas;
 • Objekto ID;
 • Duomenys apie nekilnojamojo turto objekte deklaruotus kitus atliekų turėtojus;
 • Atliekų susikaupimo norma, kg;
 • Per mėnesį išvežama, kg;
 • NT objektui priskirtos rinkliavos pastoviosios ir kintamosios dalies paslaugos pagal patvirtintus įkainius Eur/kv.m;
 • NT objektams priskirtos rinkliavos pastoviosios ir kintamosios dalies paslaugos galiojimo terminai;
 • NT objektui priskirtas konteinerio Nr.

Vadovaujantis 2017-02-01 sprendimu Nr. 1-818 patvirtintų „Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų“ (toliau – Nuostatai) 12 punktu, registro duomenys, reikalingi Rinkliavai administruoti, renkami ir tvarkomi naudojantis šiais duomenų šaltiniais:

 • Nekilnojamojo turto registru; 
 • Gyventojų registru;
 • Juridinių asmenų registru;
 • Savivaldybės administracijos ir kitų subjektų turimais duomenų šaltiniais.
 •  

     2.2   Iš duomenų subjekto (šaltinis) gaunami duomenys.

 • Mokėtojo telefono numeris;
 • Mokėtojo El. paštas;
 • Mokėtojo korespondencijos adresas, jei jį pateikia pats duomenų subjektas. 
 •  

     2.3   Be jau įvardintų duomenų, Įmonė renka:

 • Įmonės darbuotojų (šaltinis) duomenis;
 • Kandidatų (šaltinis), siekiančių įsidarbinti Įmonėje duomenis, tokius, kaip vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, kandidato kompetenciją patvirtinantys duomenys ir kiti duomenys, kuriuos pateikia pats kandidatas;
 • Įmonės kontrahentų (šaltinis) duomenis.

     3.    Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Įmonė tvarkydama asmens duomenis:

 • įmonė duomenis tvarko siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas ir kaip duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę;
 • komunalinių atliekų turėtojų registro administravimas;
 • vidaus administravimas (struktūros tvarkymas, raštvedybos tvarkymas, finansų ir buhalterinės apskaitos tvarkymas, kandidatų siekiančių įsidarbinti Įmonėje atranka): dėl Įmonės teisėto intereso, taip pat vykdydami teisės aktų reikalavimus ir siekdami vidaus administravimo tikslų, tvarkome asmens duomenis;
 • įsiskolinimo valdymas: su tuo susijusius asmens duomenis tvarkome, siekiant valdyti kliento įsiskolinimą, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar siekiant Įmonės teisėto intereso užtikrinti skolų valdymą;
 • teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas: asmens duomenis tvarkome teisinių reikalavimų pateikimo, vykdymo, perleidimo ir gynimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant teisinę pareigą, arba siekiant Įmonės teisėto intereso, susijusio su teisinių reikalavimų vykdymu;
 • tiesioginė rinkodara, kliento nuomonės teiravimasis, Įmonė, gavusi kliento sutikimą, tvarko asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • užklausų valdymas: kad atsakytumėme į Jūsų užklausas Įmonės teisėtu interesu tvarkome Jūsų asmens duomenis.

     4.   Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Įmonė atliekų turėtojų asmens duomenis tvarko vadovaujantis 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies c ir e punktais, kurie reglamentuoja duomenų tvarkymo teisėtumą.

Tvarkydama atliekų turėtojų asmens duomenis, Įmonė vadovaujasi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 301 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-07-24 nutarimu Nr. 711 patvirtintomis Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo Taisyklėmis. Ir Taisyklės, ir Nuostatai, kurie įsigaliojo nuo 2018-05-01 bei galioja Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Pagal Nuostatus Įmonė vykdo rinkliavos apskaičiavimą, apskaitą, surinkimo kontrolę ir nepriemokų išieškojimą, tvarko Komunalinių atliekų turėtojų registrą (toliau – Registras). Registro duomenys tvarkomi vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Komunalinių atliekų turėtojų registravimo teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – ATĮ) 30 straipsnio 14 dalis „Savivaldybė ar savivaldybės pavedimu komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius registruoja komunalinių atliekų turėtojus Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. D1-950 patvirtintas Komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašas, Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.

Įmonės darbuotojų duomenys, kandidatų, siekiančių įsidarbinti Įmonėje duomenys, taip pat Įmonės kontrahentų duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktais, kitais teisės aktais, taip pat Įmonės vidaus dokumentais.

    5.    Vaizdo stebėjimas

Įmonė vykdo vaizdo duomenų stebėjimą Įmonės patalpose ir jų prieigose. Įmonės vykdomas vaizdo stebėjimas, nes dėl darbo specifikos būtina užtikrinti turto ir asmenų saugumą, o kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant šio tikslo (teisinis duomenų tvarkymo pagrindas –Įmonės teisėtas interesas tinkamai suteikti paslaugą ir apsaugoti savo ir klientų turtą). Vaizdo stebėjimo priemonėmis vykdo atliekų surinkimo vietų ir jų prieigų stebėjimą Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių laikymosi kontrolės tikslais.

   6.     Duomenų saugojimo laikotarpis

Įmonė tvarko duomenis ne ilgiau nei reikia duomenų rinkimo tikslui pasiekti. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į Įmonės teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pvz., reglamentuojančius apskaitos, archyvavimo reikalavimus, ieškinio senaties terminą ir kt.). Kandidatų, siekiančių įsidarbinti Įmonėje duomenys saugomi ne ilgiau, nei 3 mėnesius nuo atrankos pabaigos.

   7.     Duomenų gavėjų kategorijos

Aukščiau nurodytais tikslais surinkti asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip: valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos, teismai ir kitos ginčus nagrinėjančios institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, žalos vertinimo įmonės, antstoliai, notarai, skolų išieškojimo įmonės, bankroto administratoriai, priežiūros institucijos), įmokų surinkimo ir administravimo paslaugą teikiantiems subjektams (pavyzdžiui UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“). Asmens duomenų tvarkymui Įmonė gali pasitelkti duomenų tvarkytojus (pavyzdžiui, finansus administruojančias bendroves -įskaitant, bet neapsiribojant: AB „Lietuvos paštas“, UAB „Sollo“, UAB „Mokėjimo paslaugos“, UAB „Perlo“ paslaugos, UAB „Viena sąskaita“), tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjus, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjus, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjus, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjus, duomenų centrų, ir debesijos paslaugų teikėjus). Tokiais atvejais Įmonė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi Įmonės nurodymų ir galiojančių teisės aktų, bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones.

  8.     Jūsų turimos teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite žemiau nurodytas teises:

- žinoti (būti informuotam) apie asmens duomenų tvarkymą (BDAR 13,14 str.) – kurią mes įgyvendiname pateikdami Jums susipažinti šią privatumo politiką;

- susipažinti su jos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis (BDAR 15 str.);

- ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis (BDAR 16 str.);

- ištrinti savo duomenis-„teisė būti pamirštam“ (BDAR 17 str.);

- apriboti savo duomenų tvarkymo veiksmus (BDAR 18 str.);

- perkelti savo asmens duomenis- teisė į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.);

- nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu (BDAR 21 str.).

Kreiptis dėl savo teisių įgyvendinimo galite užpildydami formą ir susisiekdami su mumis vienu iš šių būdų:

 • pateikdami užpildytą ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą formą el. paštu [email protected],
 • pateikdami užpildytą formą Įmonei adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva. Pateikiant prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar seniūno (jei prašymą teikia ne duomenų subjektas, būtina pridėti notaro ar seniūno patvirtintą duomenų subjekto įgaliojimą arba sutikimą).
 • prisijungę prie įmonės savitarnos svetainės;
 • kreipdamiesi telefonu ir tapatybei nustatyti atsakę į kontrolinius klausimus;

Įmonė įsipareigoja atsakyti į Jūsų prašymą per 30 kalendorinių dienų. Atsakymo laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių, tačiau per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos duomenų subjektas privalo būti informuotas apie jo prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą ir pateikti termino pratęsimo priežastis.

Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jeigu manote, kad Įmonė netinkamai tvarko Jūsų asmens duomenis.

Priežiūros institucija – valstybės narės pagal BDAR 51 straipsnį įsteigta nepriklausoma valdžios institucija. Įmonės atžvilgiu tai Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Juridinio asmens kodas 188607912, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas [email protected]);

Savo sutikimą gauti naujienlaiškius ir Įmonei rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais galite duoti ir bet kada atšaukti, išsiųsdami laišką elektroninio pašto adresu [email protected]

  9.    Duomenų saugumas

Mums svarbu apsaugoti Jūsų asmens duomenis. Mes suprantame saugumo svarbą ir metodus, kurių reikia informacijai apsaugoti. Imamės reikiamų priemonių apsaugoti nuo informacijos, kurią surinkome iš Jūsų, praradimo, piktnaudžiavimo ja ar jos pakeitimo.

Įmonė, kaip duomenų valdytojas, taip pat reikalauja ir iš savo duomenų tvarkytojų, griežtai laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, bei imtis visų organizacinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto jų sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 10.   Mūsų atsakomybės ribojimas

Įmonė nėra atsakinga už įvykius, kurių negali tiesiogiai kontroliuoti. Mes negalime garantuoti, kad nebus veikimo klaidų apsaugant Jūsų asmens duomenis. Be to, mes taip pat neatsakome už jokius tiesioginius ar netiesioginius įvykius ar žalą naudojant ir (arba) pateikiant Jūsų asmens duomenis, įskaitant, be viso kito, riziką asmens duomenims dėl klaidų, neteisėtos trečiųjų šalių prieigos ir bet kurių kitų veiksnių, kurių negalime tiesiogiai kontroliuoti.

 11.   Kontaktinė informacija

Visais klausimais dėl Privatumo politikos galite kreiptis:

SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“

Laisvės pr. 10, LT- 04215 Vilnius

El. paštas: [email protected]

Mob. +370 650 04910*

*Pokalbiai yra apmokestinami pagal Jūsų ryšio operatoriaus taikomą tarifą arba mokėjimo planą. Skambinant iš užsienio, prašome naudoti tarptautinį Lietuvos kodą 00370 arba +370.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atlieka UAB „Privacy Partners“.